سال در پایان است.نکند مهر تو با تقویم است؟

من ز تقویم دلت با خبرم. . .همه ماهش مهر و همه روزش احساس.

زنده باشی ای دوست. .. شادیت افزون باد.